DGS Logo

با توجه به تمدید قرارداد جدید بیمه تکمیلی لطفا در صورت نیاز به تمدید ثبت نام اولیه خود را انجام دهید.

توجه:

  • شرکت مورد قرارداد بیمه ی آسیا – حق بیمه ماهیانه هر نفر 155/000 تومان میباشد( برای پرسنل اصلی شرکت به عنوان کمک هزینه 50/000 تومان از این مبلغ کسر میگردد).
  • درضمن آیتم دندان پزشکی و عینک و تزریقات و پانسمان اضافه شده و سقف همه ی تعهدات افزایش یافته است.

متاسفانه این فرم دیگر در دسترس نیست .

فهرست